Delgivning och översändning av handlingar

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Den 1 januari 2019 ändrades den lettiska civilprocesslagen med avseende på delgivning av utländska rättegångshandlingar och andra handlingar i Lettland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000. Den myndighet som tar emot och verkställer framställningar om delgivning av utländska handlingar är numera rådet för edsvurna delgivningsmän (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome) i Lettland. Dessutom har det fastställts en avgift på 113,97 euro (inkl. moms) för varje framställning om delgivning. Denna ska betalas genom banköverföring och eventuella kostnader för överföringen ska bäras av den person som betalar den fasta delgivningsavgiften.

Behörig central enhet är:

Rådet för edsvurna delgivningsmän i Lettland (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Address: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Tfn: (+371) 67290005 Fax: ( +371) 67290006

e-post: documents@lzti.lv

Bankuppgifter:

Registreringsnummer: 90001497619

Registrerad adress: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Swiftkod: HABALV22

Föremål för betalningen: uppgifter om adressaten

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Framställningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar och intyg om delgivning av handlingar godtas på lettiska om de sänds per post.

Delgivning med hjälp av de övriga standardformulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 får även göras med hjälp av andra kommunikationsmedel som den relevanta lettiska domstolen har tillgång till.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Förutom lettiska godtas även standardformulär som har fyllts i på engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är rådet för edsvurna delgivningsmän i Lettland (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Address: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Tfn: (+371) 67290005 Fax: ( +371) 67290006

e-post: documents@lzti.lv

Artikel 4 - Översändande av handlingar

I Lettland godtas en ansökan om delgivning av handlingar som har gjorts på standardformuläret i bilaga I till förordningen om den inges på lettiska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt artikel 56.1 i den lettiska civilprocesslagen anses en person – när rättsliga handlingar har delgetts i enlighet med det förfarande som anges i artikel 56, med undantag av den situation som avses i punkt 9 i den artikeln – ha delgetts tid och plats för en domstolsförhandling eller processuell åtgärd, eller innehållet i den relevanta handlingen, och anses rättsliga handlingar delgivna

1) den dag personen mottog dem i enlighet med artikel 56.3. 56.7 eller 56.8 i lagen,

2) den dag personen vägrade att ta emot dem (artikel 57),

3) den sjunde dagen efter att de sänts iväg, om de sänts med vanlig post,

4) den tredje dagen efter att de sänts iväg, om de sänts med e-post,

5) den tredje dagen efter att de sänts iväg, när delgivningen sker online.

Huruvida de rättsliga handlingarna delges en fysisk person på dennes bostadsadress, på en annan adress som denne uppgett, på en adress som har angetts för kommunikation med domstolen eller på en juridisk persons registrerade företagsadress, och ett mottagningsbevis erhålls från posten eller handlingarna återsänds, påverkar enligt punkt 2 i ovannämnda artikel inte i sig det faktum att handlingarna har delgetts. Adressaten kan vederlägga antagandet att handlingar har delgetts den sjunde dagen efter avsändandet om de har sänts med vanlig post och den tredje dagen från avsändandet om de har sänts med e-post eller delgetts online genom att ange att objektiva skäl bortom adressatens kontroll hindrade honom eller henne från att ta mot handlingarna på den angivna adressen.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

I Lettland godtas ett delgivningsintyg som har utfärdats med hjälp av standardformuläret i bilaga I till förordningen om det inges på lettiska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I Lettland delges handlingar i enlighet med artikel 11.2 a i förordningen. En avgift på 113,97 euro (inkl. moms) uttas för varje framställning om delgivning. Denna ska betalas genom banköverföring och eventuella kostnader för överföringen ska bäras av den person som betalar den fasta delgivningsavgiften.

Bankuppgifter:

Registreringsnummer: 90001497619

Registrerad adress; Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Swiftkod: HABALV22

Föremål för betalningen: uppgifter om adressaten

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Lettland motsätter sig delgivning av handlingar enligt artikel 13.1 i förordningen, förutom i de fall handlingarna delges medborgare i den aktuella medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt lettisk lagstiftning får handlingar inte delges enligt artikel 15 i förordningen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots vad som stadgas i artikel 19.1 i förordningen får en lettisk domstol eller domare Meddela dom även om inget delgivningsintyg eller mottagningsbevis har mottagits, förutsatt att villkoren i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda. I Lettland anges ingen tidsperiod efter vilken det inte längre går att inge ansökningar om att en prövning av saken ska medges utan hinder av att fullföljdstiden har gått ut, förutsatt att villkoren i artikel 19.4 i förordningen är uppfyllda.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Lettland har ingått två sådana avtal:

1) Avtalet mellan Lettland och Polen om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil-, familje-, arbets- och straffrättsliga ärenden.

2) Avtalet om rättsligt bistånd och rättsförhållanden mellan Lettland, Litauen och Estland.

Senaste uppdatering: 10/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.