Delgivning och översändning av handlingar

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Alla allmänna domstolar i Litauen som handlägger civil- och straffrättsliga ärenden är behöriga att översända handlingar till en utländsk stat i enlighet med förordning (EG) nr 1397/2007 och 1965 års Haagkonvention.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Det organ som utsetts att ta emot ansökningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 är den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Rättsliga och utomrättsliga handlingar får sändas med post eller fax.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Litauen godtar formulär som har fyllts i på litauiska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet för de uppgifter som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 1393/2007 är Litauens justitieministerium.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litauen

Tfn: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-post: rastine@tm.lt

Artikel 4 - Översändande av handlingar

De språk som Litauen godtar för ifyllandet av standardformuläret i bilaga I till förordningen är litauiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I litauisk lagstiftning fastställs inga särskilda tidsfrister för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

De språk som Litauen godtar för ifyllandet av standardformuläret i bilaga I till förordningen är litauiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Litauen tar ut en avgift på 110 euro för de tjänster som avses i artikel 11.2 a i förordningen.

Avgiften ska betalas till det mottagande organets konto, dvs. till den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän

Litauiska kammaren för exekutionstjänstemän

Adress: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litauen.

Bank: Luminor Bank AB, bankkod 40100, Swift-kod AGBLLT2X, kontonummer: LT92 4010 0424 0031 5815, bolagsnummer 126198978.

Tfn +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-post: info@antstoliurumai.lt, https://www.antstoliurumai.lt

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

De litauiska myndigheterna motsätter sig delgivning av handlingar inom sitt territorium på det sätt som beskrivs i artikel 13, om inte handlingarna ska delges en medborgare i den stat som handlingarna kommer ifrån.

Artikel 15 - Direkt delgivning

De litauiska myndigheterna meddelar att delgivning av handlingar på det sätt som beskrivs i artikel 15 inte är tillåten i Litauen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

De litauiska myndigheterna meddelar att de litauiska domstolarna får meddela dom även om inget delgivningsintyg eller mottagningsbevis har erhållits om samtliga villkor i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda.

De litauiska myndigheterna förklarar att ansökningar om att prövning av saken ska medges utan hinder av fullföljdstidens utgång, i den mening som avses i artikel 19.4 i förordningen, inte prövas om de inges mer än ett år efter dagen för domen.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Litauen har inte ingått några avtal eller överenskommelser med medlemsstater för att påskynda eller förenkla översändandet av handlingar, i den mening som avses i artikel 20.2.

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.