Delgivning och översändning av handlingar

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Handlingar kan delges av ett exekutionsbiträde (huissier). Denna form av delgivning kallas på franska signification.

En förteckning över exekutionsbiträden finns på följande webbplats:

http://www.huissier.lu/members.php

Handlingar kan även delges av en registrator (greffier) vid en domstol. För denna form av delgivning används den mer allmänna termen översändning (notification).

Mer information finns på följande webbplats:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och skrivelser eller andra handlingar som rör delgivning av handlingar bör därför inte ställas till justitieministeriet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

En förteckning över exekutionsbiträden finns på följande webbplats:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot

post, e-post, fax eller telefon.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Franska och tyska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är den allmänna åklagaren (Parquet Général) vid Högsta domstolen (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postadress: L-2080 Luxembourg

Tfn: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Språk: Franska och tyska.

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och skrivelser eller andra handlingar som rör delgivning av handlingar bör därför inte ställas till justitieministeriet.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Luxemburg godtar ansökningsformulär (standardformulär) som har fyllts i på franska eller tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt luxemburgsk lagstiftning måste en handling delges inom en bestämd period, i enlighet med artiklarna 8.3 och 9.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007.

Om handlingen delges personligen av ett exekutionsbiträde (signification), måste delgivningsmeddelandet (exploit) ange dagen för delgivningen, dvs. den dag då delgivningsmeddelandet levereras till adressaten eller till adressatens hemadress, eller den dag handlingen lämnas på adressatens hemadress.

Om adressaten vägrar att ta emot kopian av den handling som ska delges gör exekutionsbiträdet en notering om detta i delgivningsmeddelandet. I så fall anses handlingen ha delgetts den dag den presenterades för adressaten.

Om den person som ska delges handlingen inte har någon känd hem- eller vistelseadress, upprättar exekutionsbiträdet en delgivningsrapport (procès-verbal) med en detaljerad redogörelse av vilka åtgärder som har vidtagits för att hitta adressaten. Handlingen anses ha delgetts när rapporten upprättas.

Om handlingen delges genom ett rekommenderat brev (notification) tillämpar Luxemburg ett dubbelt datumsystem.

Olika datum används för avsändaren respektive adressaten.

För avsändaren är delgivningsdagen den dag handlingen skickades.

För adressaten är delgivningsdagen den dag handlingen levereras till adressaten.

Om adressaten vägrar att ta emot det rekommenderade brevet gör posttjänstemannen en notering om detta i mottagningsbeviset och returnerar det rekommenderade brevet tillsammans med mottagningsbeviset. I så fall anses handlingen ha delgetts den dag det rekommenderade brevet presenterades för adressaten.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Luxemburg godtar ansökningsformulär (standardformulär) som har fyllts i på franska eller tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Schablonbeloppet har fastställts till 138 euro.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Luxemburg motsätter sig att deras diplomatiska eller konsulära tjänstemän direkt delger rättsliga och utomrättsliga handlingar i en annan medlemsstat.

Luxemburg motsätter sig även att diplomatiska eller konsulära tjänstemän från andra medlemsstater delger sådana handlingar på dess territorium, förutom i de fall handlingen ska delges en person som är medborgare i den medlemsstat som handlingen härrör från.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Luxemburg tillåter direkt delgivning enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1393/2007.

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och skrivelser eller andra handlingar som rör delgivning av handlingar bör därför inte ställas till justitieministeriet.

Exekutionsbiträdena är behöriga att delge handlingarna.

Exekutionstjänstemän i den mottagande staten är inte ansvariga för att se till att den handling som den berörda personen direkt har överlämnat har korrekt form och innehåll. De ansvarar endast för de formaliteter och förfaranden som de tillämpar när de delger handlingar i den mottagande staten.

En förteckning över exekutionsbiträden finns på följande webbplats:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan hinder av artikel 19.1 får luxemburgska domstolar meddela dom om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

Enligt artikel 19.4 får en ansökan om omprövning avvisas om den inte ingetts inom rimlig tid – vilket är upp till domaren att bedöma – från det att svaranden fick kännedom om domen eller fullföljdstiden upphörde. Ansökningar får inte inges mer än ett år efter att dom delgivits.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

/

Senaste uppdatering: 12/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.