Delgivning och översändning av handlingar

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Office of the State Advocate

Adress: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postkod: VLT1311

Tfn: +356 22 26 50 00

E-post: info@stateadvocate.mt

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Office of the State Advocate

Adress: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postkod: VLT1190

Tfn.: +356 22 26 50 00

E-post: info@stateadvocate.mt

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar tas emot på följande sätt: Originalhandlingar tillsammans med bilaga 1 till förordning (EG) nr 1393/2007 och bankkvittot ska skickas med post. Kopior kan skickas på förhand med fax och/eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret kan fyllas i på engelska eller maltesiska.

Artikel 3 - Central enheter

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Tfn: +356 22 26 50 00

E-post: info@stateadvocate.mt

Geografisk behörighet: Malta och Gozo

Mottagning, kommunikation och språkkunskaper: Engelska

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Engelska

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Malta har för avsikt att avvika från artikel 9.2 eftersom den inte överensstämmer med den maltesiska processrätten.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Engelska

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

De kostnader som avses i artikel 11.2 i förordningen uppgår till ett fast belopp på 50 euro för varje delgiven handling.

Avgiften måste betalas innan delgivningen utförs. En framställan som inte åtföljs av betalningskvitto från bank returneras utan vidare handläggning. Avgiften ska erläggas genom banköverföring till statsadvokatens kansli (Office of the State Advocate) med nedanstående bankuppgifter.

Bankens namn: Central Bank of Malta

Kontobeteckning: AG Office – Receipt of Service Documents

Kontonummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift-kod: MALTMTMT

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Vi motsätter oss detta.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Vi godtar detta.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Inte möjligt eftersom det krävs bevis på delgivning. Men om en dom har meddelats mot en person utan att denne vederbörligen har underrättats på förhand genom stämning, kan han eller hon inom tre månader efter domen begära att saken tas upp till förnyad prövning.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Inga.

Senaste uppdatering: 19/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.