Delgivning och översändning av handlingar

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Alla exekutionsbiträden i Nederländerna är översändande organ. Sök efter ett översändande organ via https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Alla exekutionsbiträden och centralmyndigheten i Nederländerna är mottagande organ. Sök efter ett mottagande organ via https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Exekutionsbiträden får ta emot handlingar via post. De mottagande organ vars fax- eller e-postadress anges i bilagan får även ta emot handlingar via fax eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artikel 3 - Central enheter

Centralmyndighet är de nederländska exekutionsbiträdenas sammanslutning (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adress:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR HAAG

Nederländerna

Tfn: + 31 70 890 35 30

E-post: kbvg@kbvg.nl

Webbadress: http://www.kbvg.nl/

Centralmyndigheten får ta emot/översända handlingar på nederländska eller engelska via post, e-post eller telefon.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Om en handling ska delges i Nederländerna inom en viss tid, fastställs det datum som den sökande ska iaktta enligt nederländsk lagstiftning.

Om en handling enligt en EU-medlemsstats lagstiftning ska handläggas inom viss tid, fastställs det datum som den sökande ska iaktta enligt den statens lagstiftning.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Den fasta kostnaden för att anlita ett exekutionsbiträde eller annan person som är behörig enligt lagen i den mottagande medlemsstaten är 65 euro.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Nederländerna motsätter sig inte att en medlemsstat delger rättegångshandlingar till personer som är bosatta i Nederländerna, utan användande av tvångsmedel, direkt genom sina egna diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning av ett exekutionsbiträde med stöd av artikel 15 i förordningen är tillåtet för personer som är bosatta i Nederländerna.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Med undantag av vad som sägs i artikel 19.1 får domare i Nederländerna meddela ett avgörande om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om att få saken prövad utan hinder av att den tid som avses i artikel 19.4 i förordningen har gått ut kan prövas om ansökan inges inom ett år från den dag avgörandet meddelades.

Senaste uppdatering: 03/08/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.