Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Swipe to change

  Delgivning och översändning av handlingar

  Polen

  Innehåll inlagt av
  Polen

  Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

  Se meddelanden enligt den nya förordningen!


  Artikel 2.1 - Översändande organ

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

  Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
  Lista med behöriga myndigheter

  Artikel 2.2 - Mottagande organ

  Behörig domstol är distriktsdomstolen (sąd rejonowy) i den domkrets där delgivningen ska ske.

  Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
  Lista med behöriga myndigheter

  Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

  Handlingar kan endast tas emot per post.

  Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

  Formuläret kan fyllas i på polska, engelska eller tyska.

  Artikel 3 - Central enheter

  Ministry of Justice

  Department for International cooperation and European Law

  Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

  Tfn/fax: +48 22 6280949 01

  Följande språk behärskas: polska, engelska, tyska.

  Artikel 4 - Översändande av handlingar

  De språk som kan användas för att fylla i formuläret i bilaga I är polska, engelska och tyska.

  Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

  Enligt polsk lagstiftning fordras det inte att en handling delges inom en viss tidsfrist.

  Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

  De språk som kan användas för att fylla i formuläret i bilaga I är polska, engelska och tyska.

  Artikel 11 - Kostnader för delgivning

  Inga avgifter tas ut för delgivning av handlingar.

  Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

  Handlingar får delges på polskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän endast om de ska delges en medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

  Artikel 15 - Direkt delgivning

  Den typ av delgivning som avses i denna artikel är inte tillåten på polskt territorium.

  Artikel 19 - Svarandes utevaro

  En ansökan om att en domstol ska medge att en sak får prövas utan hinder av att fullföljdstiden utgått, som lämnats in mer än ett år efter avgörandet, behandlas endast i undantagsfall.

  Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

  Ej tillämpligt.

  Senaste uppdatering: 15/04/2024

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.