Delgivning och översändning av handlingar

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Portugal har utsett följande till sändande organ:

– Distriktsdomstolarna (Tribunais Judiciais de Comarca).

– Registratorer (Conservadores).

– Notarier (Notários).

– Exekutionstjänstemän (Agentes de execução) (OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).

– Juridiska ombud (Mandatários Judiciais).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Portugal har utsett följande till mottagande organ:

– Den allmänna avdelningen (Juízo de Competência Genérica) eller den lokala civilrättsliga avdelningen (Juízo local cível), om sådan finns, vid behörig distriktsdomstol.

– Exekutionstjänstemän (OSAE,Sammanslutningen av juridiska ombud och exekutionstjänstemän, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lissabon

Tfn: (351) 21 389 42 00

Fax: (351) 21 353 48 70

E-post: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingarna får skickas per post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Portugal godtar formulär som fyllts i på portugisiska, engelska eller spanska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enheten i Portugal är generaldirektoratet för rättskipning (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Av. D. João II, 1.08.01 D/E
PT – 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217906200; +351 217906223

Fax: +351 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: http://www.dgaj.mj.pt/

Språk som talas: portugisiska, spanska, franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Portugal godtar formulär som fyllts i på portugisiska, engelska eller spanska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

När det gäller artiklarna 8.3 och 9.2 i förordningen anges det i artikel 323 i den portugisiska civillagen att tidsfristen avbryts fem dagar efter att delgivning begärts när det inte är möjligt att delge handlingarna av skäl som inte kan tillskrivas den sökande.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Portugal godtar intyg som fyllts i på portugisiska, engelska eller spanska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivning av rättegångshandlingar från en annan medlemsstat ger generellt sett inte upphov till några avgifter eller kostnader som ska betalas om handlingarna skickas till domstolarna.

Om handlingarna delges personligen av en domstolstjänsteman eller exekutionstjänsteman kommer följande kostnader att tillämpas:

1. Exekutionstjänstemän:

Om delgivning sker: 76 euro

Om delgivning inte sker (dvs. om den person som ska delges handlingarna inte bodde på adressen i fråga eller om adressen inte fanns): 50,50 euro

2. Domstolstjänstemän:

Om delgivning sker: 51 euro

Om delgivning inte sker (dvs. om den person som ska delges handlingarna inte bodde på adressen i fråga eller om adressen inte fanns): ingen betalning krävs.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Portugal motsätter sig att en annan medlemsstat delger handlingar i mål och ärenden på portugisiskt territorium på konsulär eller diplomatisk väg, om inte den person som ska delges handlingarna är medborgare i denna medlemsstat.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt portugisisk lag är det inte tillåtet med direkt delgivning enligt artikel 15 i förordningen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19.1 får portugisisk domstol meddela avgörande om alla de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel är uppfyllda.

När det gäller artikel 19.4 måste ansökningar om omprövning utan hinder av att fullföljdstiden utgått inges inom ett år från datumet för det bestridda beslutet. Ansökningar kommer inte att godtas efter detta datum.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Avtal i vilka medlemsstater är parter:

– Avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om rättsligt samarbete i straff- och civilrättsliga frågor av den 19 november 1997.

Andra avtal i vilka Portugal är part:

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Angola av den 30 augusti 1995.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Republiken Kap Verde av den 2 februari 2003.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao av den 1 juli 2001.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Guinea-Bissau av den 5 juli 1988.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Moçambique av den 12 april 1990.

– Rättsligt avtal med São Tomé och Príncipe av den 23 mars 1976.

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.