Delgivning och översändning av handlingar

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

När det gäller rättsliga handlingar är de sändande organen i Rumänien alla rumänska domstolar som har rätt delge rättegångshandlingar direkt till mottagande organ i EU:s medlemsstater, nämligen distriktsdomstolar (judecătoriile), tribunaler (tribunalele), appellationsdomstolar (curțile de apel) och högsta kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție).

När det gäller utomrättsliga handlingar översänder notarier, exekutionstjänstemän och andra myndigheter vars behörighet omfattar delgivning av handlingar utomlands framställningar via den distriktsdomstol inom vars domkrets de har sitt registrerade kontor eller säte. (Artikel 32.1 a och b i lag nr 189/2003 om internationell rättslig hjälp i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Det organ i Rumänien som mottar framställningen om delgivning av handlingar från medlemsstaterna i EU är den distriktsdomstol inom vars domkrets adressaten är bosatt eller har sitt säte (artikel 32.1 c i lag nr 189/2003 om internationell rättslig hjälp i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur).

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Framställningar med bilagor kan sändas med post eller via fax.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Rumänien godtar, utöver formulär som fyllts i på rumänska, även standardansökningsformulär som fyllts i på engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Den centrala enheten i Rumänien är justitieministeriet.

Ministerul Justiției

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

Str. Apolodor Nr.17, sector 5, Bukarest 050741

Tfn: +40372041077, Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Tfn: +40372041083, Tfn: +40372041218, Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Rumänien godtar, utöver formulär som fyllts i på rumänska, även standardansökningsformulär som fyllts i på engelska och franska.

Framställningar med bilagor kan sändas med post eller via fax.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Handlingar som inges till postkontor, särskilda kurirtjänster, militärenheter eller förvarsanläggningar regleras av artikel 183 i civilprocesslagen.

De rättegångshandlingar som ingetts inom den lagstadgade fristen genom rekommenderat brev på ett postkontor eller till en expresskurirtjänst eller en särskild tjänst anses ha ingetts inom den föreskrivna fristen.

Den handling som den berörda parten ingett inom den lagstadgade fristen till den militärenhet eller förvarsanläggning där parten hålls i förvar anses också ha ingetts inom den föreskrivna fristen.

Postkvittot – tillsammans med den anteckning eller bestyrkande som gjorts på handlingen av expresskurirtjänsten, den särskilda kommunikationstjänsten, militärenheten eller förvaranläggningens administration – fungerar, beroende på mål, som bevis på vilket datum den berörda parten ingav handlingen.

I enlighet med artikel 192.2, jämförd med artikel 199.1 i civilprocesslagen, inleds processen med att ansökan registreras hos domstolen. Ett käromål som inges personligen eller via bud, post, kurir, fax eller i skannad form och som skickas via e-post som en elektronisk handling registreras och stämplas med mottagningsdatum.

I enlighet med artikel 2.18, 2.10 och 2.11 och artikel 30.2 0ch 30.6 i undantagsförordning nr 13/2013 om posttjänster innebär rekommenderat brev som en posttjänst som genom betalning av ett schablonbelopp ger en garanti mot riskerna för förlust, stöld, total eller partiell förstörelse av eller skada på den rekommenderade försändelsen och, på begäran, efter att försändelsen har levererats, bevis på att posten har skickat eller delat ut försändelsen till adressaten, utan att den sistnämnde skriftligen har bekräftat detta.

Med försändelse avses kommunikation i skriftlig form på någon form av fysiskt medium som ska förmedlas och delas ut på den adress som användaren angett eller som anges på själva försändelsen eller dess emballage.

Postdatumet är det datum då postförsändelsen hämtades av posttjänsten i enlighet med bestämmelserna i artikel 183 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och gällande lydelse:

Postdatumet är det datum då postförsändelsen hämtades av posttjänsten hos ett postombud, förutsatt att det lämnades in före sista hämtningen hos just det ombudet. Om försändelsen postas efter sista posthämtningen anses postdatumet vara nästa arbetsdag som posten hämtas hos just det postombudet.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Rumänien godtar, utöver delgivningsintyg på rumänska, även delgivningsintyg på engelska och franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Delgivning av rättegångshandlingar utförs kostnadsfritt, och på domstolens eget initiativ, av domstolens delgivningsmän eller av någon annan anställd vid domstolen eller, om detta inte är möjligt, per post som rekommenderad försändelse med deklarerat innehåll och i ett förseglat kuvert, tillsammans med ett mottagningsbevis/en delgivningsrapport och ett delgivningsmeddelande. På den berörda partens begäran och bekostnad kan rättegångshandlingar delges av domstolen via exekutionstjänstemän eller med kurirpost (artikel 154.1, 4 och 5 i civilprocesslagen). Exekutionstjänstemännens avgifter uppgår till mellan  20 och 400 rumänska lei. Jfr justitieministerns beslut nr 2550 av den 14 november 2006 om godkännande av minimi- och maximiavgifter för tjänster som tillhandahålls av exekutionstjänstemän.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Rumänien förklarar att utländska diplomatiska eller konsulära tjänstemän endast får delge rättegångshandlingar och andra handlingar på den rumänska statens territorium till personer som är medborgare i den stat som de representerar.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Rumänien motsätter sig den möjlighet till direkt delgivning som föreskrivs i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Domstolarna i Rumänien kan, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19.1, fatta beslut endast om alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning enligt artikel 19.4 kan lämnas inom ett år efter det att beslutet fattades.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 14/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.