Delgivning och översändning av handlingar

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Sändande organ i Rumänien är alla rumänska domstolar som får delge rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden direkt till mottagande organ i EU:s medlemsstater: distriktsdomstolar, tribunaler, appellationsdomstolar, högsta kassationsdomstolen.

Notarier, exekutionstjänstemän och andra myndigheter vars behörighet omfattar delgivning av handlingar utomlands, översänder framställningar via den distriktsdomstol inom vars domkrets de har sitt registrerade kontor eller säte (artikel 32.1 a och b i lag nr 189/2003 om internationell rättslig hjälp i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Det organ i Rumänien som mottar framställningen om delgivning av handlingar från medlemsstaterna i EU är den distriktsdomstol inom vars domkrets adressaten är bosatt eller har sitt säte (artikel 32.1 c i lag nr 189/2003 om internationell rättslig hjälp i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur).

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Framställningar med bilagor kan sändas med post eller via fax.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Rumänien godtar, utöver formulär som fyllts i på rumänska, även standardansökningsformulär som fyllts i på engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enheten i Rumänien är justitieministeriet (Ministerul Justiţiei).

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tfn: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (avdelningen för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Tfn: +40372041083; Tfn: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Rumänien godtar, utöver formulär som fyllts i på rumänska, även standardansökningsformulär som fyllts i på engelska och franska.

Framställningar med bilagor kan sändas med post eller via fax.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Det finns ingen information just nu

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Rumänien godtar, utöver delgivningsintyg på rumänska, även delgivningsintyg på engelska och franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivning av rättegångshandlingar utförs kostnadsfritt, och på domstolens eget initiativ, av domstolens delgivningsmän eller av någon annan anställd vid domstolen eller, om detta inte är möjligt, per post som rekommenderad försändelse med deklarerat innehåll och i ett förseglat kuvert, tillsammans med ett mottagningsbevis/en delgivningsrapport och ett delgivningsmeddelande. På den berörda partens begäran och bekostnad kan rättegångshandlingar delges av domstolen via exekutionstjänstemän eller med kurirpost (artikel 154.1, 4 och 5 i civilprocesslagen). Exekutionstjänstemännens avgifter uppgår till mellan  20 och 400 rumänska lei. Jfr justitieministerns beslut nr 2550 av den 14 november 2006 om godkännande av minimi- och maximiavgifter för tjänster som tillhandahålls av exekutionstjänstemän.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Rumänien förklarar att utländska diplomatiska eller konsulära tjänstemän endast får delge rättegångshandlingar och andra handlingar på den rumänska statens territorium till personer som är medborgare i den stat som de representerar.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Rumänien motsätter sig den möjlighet till direkt delgivning som föreskrivs i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Domstolarna i Rumänien kan, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19.1, fatta beslut endast om alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning enligt artikel 19.4 kan lämnas inom ett år efter det att beslutet fattades.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 19/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.