På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Delgivning och översändning av handlingar

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Skottland

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Sändande organ är delgivningsmän (Messengers-at-Arms). För en förteckning över delgivningsmän se webbplatsen för Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Mottagande organ är delgivningsmän (Messengers-at-Arms). För en förteckning över delgivningsmän se webbplatsen för Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingarna översänds med fax och post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Leith

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244 4829

Fax: +44 131 244 4848

E-post: Finbarr.Lee@gov.scot

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Formulären ska översändas på engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Förenade kungariket har för avsikt att avvika från bestämmelserna, eftersom den redan invecklade lagstiftningen om tidsfrister och preklusionsfrister bara kommer att kompliceras än mer genom denna artikel. Det är viktigt att delgivningsdagen kan fastställas med säkerhet, eftersom den avgör den tidpunkt från vilken en part kan ansöka om en tredskodom. Förenade kungariket anser inte att den exakta innebörden i denna bestämmelse och hur den skall fungera i praktiken är tillräckligt tydlig, vilket kan leda till förvirring. Förenade kungariket anser dessutom att denna fråga bäst avgörs genom nationell lagstiftning, åtminstone fram till dess att man haft möjlighet att bedöma hur förordningen i praktiken fungerar i de andra medlemsstaterna efter genomförandet.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom engelska godtar Förenade kungariket även intyg som fyllts i på franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivningsmän (Messengers-at-Arms) tar ut följande delgivningsavgifter: i) 142,51 pund för personlig delgivning, ii) 45,40 pund för delgivning per post. Notera att avgiften för delgivning per post inte gäller delgivning per post enligt artikel 14. Mervärdesskatt påförs också på dessa avgifter.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Skottland motsätter sig inte användningen av den möjlighet som föreskrivs i artikel 13.1 inom sitt territorium.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Skottland motsätter sig inte den möjlighet till direkt delgivning som avses i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I enlighet med den gällande bestämmelsen i Haagkonventionen får domstolarna i Skottland, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, meddela avgörande om alla villkor i punkt 2 är uppfyllda.

Frist från meddelandet av beslutet inom vilken ansökan om omprövning enligt punkt 4 ska lämnas in:

Fristen får inte överstiga ett år från dagen för beslutet, vilket står i överensstämmelse med Haagkonventionen. Fristen har införlivats med Skottlands rättegångsregler.

Senaste uppdatering: 02/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.