Delgivning och översändning av handlingar

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

De slovakiska myndigheterna godtar skriftliga framställningar om delgivning, i pappersform.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

I enlighet med artikel 2.4 godtar Slovakien, utöver formulär som fyllts i på slovakiska, även formulär som fyllts i på tjeckiska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiens justitieministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Avdelningen för internationell privaträtt)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: (+421) 2 888 91 258

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk

Språk: slovakiska, tjeckiska, engelska, franska och tyska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Med hänvisning till artikel 4 godtar Slovakien, utöver formulär som fyllts i på slovakiska, även formulär som fyllts i på tjeckiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Slovakien har inte någon kommentar rörande artiklarna 8.3 och 9.2 eftersom slovakisk lag inte innehåller något krav på att vissa handlingar ska delges inom en viss period på det sätt som anges i dessa artiklar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Med hänvisning till artikel 10 godtar Slovakien, utöver formulär som fyllts i på slovakiska, även formulär som fyllts i på tjeckiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Handlingar delges i första hand av den domstol som har mottagit framställningen. Under vissa omständigheter får en domstol anförtro en stämningsman vid domstolen delgivningen av handlingarna. Om den stämningsman som domstolen anlitar är en exekutionstjänsteman (súdny exekútor) tas en fast avgift på 6,64 euro ut för varje handling som delges.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Slovakien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, om inte handlingarna ska delges personer som är medborgare i den medlemsstat där handlingarna upprättades.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Slovakisk rätt tillåter inte att personer med ett intresse av ett rättsligt förfarande låter delge rättegångshandlingar direkt från utlandet genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i Slovakien.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Slovakien förklarar i enlighet med artikel 19.2 att en domare, utan hinder av bestämmelserna i artikel 19.1, får meddela avgörande även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i den bestämmelsen är uppfyllda.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 09/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.