Delgivning och översändning av handlingar

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

De översändande organen är lokala domstolar (okrajna sodišča), distriktsdomstolar (okrožna sodišča), arbets- och socialdomstolen (delovno in socialno sodišče), förvaltningsdomstolen (upravno sodišče), appellationsdomstolar (višja sodišča), högsta domstolen (Vrhovno sodišče), författningsdomstolen (Ustavno sodišče) och justitiekanslerämbetet (Državno odvetništvo).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Samtliga distriktsdomstolar är mottagande organ.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Slovenien godtar standardformulär på slovenska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministrstvo za pravosodje (justitieministeriet)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tfn: (+386) 1369 53 42

Fax: (+386) 1369 57 83

E-post: gp.mp@gov.si

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Slovenien godtar standardformulär på slovenska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt slovensk lagstiftning måste inte en handling delges inom en viss period.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Slovenien godtar delgivningsintyg på slovenska eller engelska.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

  • Slovenien motsätter sig inte delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän på de villkor som fastställts i artikel 13.1.
  • Slovenien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar om personer som vistas i Slovenien genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän från en annan medlemsstat, utom när handlingen ska delges om en medborgare i den medlemsstat varifrån handlingen kommer.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Slovensk rätt tillåter inte direkt delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

En domare får utan hinder av artikel 19.1 i förordningen meddela avgörande även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att villkoren i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda.

En ansökan om omprövning får inges inom ett år från den dag domen utfärdades.

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.