Delgivning och översändning av handlingar

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

I Spanien fungerar de olika domstolarnas rättssekreterare (Letrados de la Administración de Justicia) som översändande organ.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Domstolarna har numera it- och telematikutrustning som skulle kunna användas för att ta emot handlingar. Denna utrustning används dock fortfarande sparsamt. För närvarande kan handlingar endast tas emot via post. I framtiden kan det eventuellt bli möjligt att använda it-verktyg.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Följande språk kan användas för att fylla i standardformuläret: engelska, franska, portugisiska eller spanska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enhet som Spanien har utsett är justitieministeriets undergeneraldirektorat för internationellt rättsligt samarbete (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Undergeneraldirektoratet för internationellt rättsligt samarbete

Justitieministeriet

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: +34 913904457

För närvarande godtas endast handlingar som översänds med post.

Följande språk godtas: spanska, franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom spanska godtar Spanien engelska, franska och portugisiska som språk i ansökningsformuläret (standardformuläret).

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Tidsperioderna varierar beroende på vilken typ av handling som ska delges, vilken typ av förfarande det rör sig om och var man befinner sig i förfarandet.

I regel är tidsfristerna tre eller fem dagar.

De relevanta processreglerna ska tillämpas.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom delgivningsintyg på spanska godtar Spanien delgivningsintyg på engelska, franska och portugisiska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivningskostnaden är den kostnad som anges i tillämplig spansk lag. För närvarande har dock inget belopp fastställts.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Spanien godtar inte delgivning av handlingar från andra medlemsstater på sitt territorium om delgivningen har skett via diplomatiska eller konsulära tjänstemän, såvida inte delgivningen rör en person som är medborgare i den medlemsstaten (ursprungsmedlemsstaten).

Artikel 15 - Direkt delgivning

Denna typ av delgivning förekommer inte i spansk lagstiftning och är därför inte tillåten.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I Spanien kan domare återuppta ett mål som vilandeförklarats och meddela dom trots bestämmelserna i artikel 19.1 om samtliga krav i artikel 19.2 är uppfyllda.

När det gäller domarens befogenhet att bevilja ansökningar om omprövning har Spanien specificerat att ansökningar om omprövning inte är tillåtna om de inges senare än ett år efter dagen för domen.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Det finns ingen information just nu

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.