Delgivning och översändning av handlingar

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!


Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolar, kronofogdemyndigheter samt andra svenska myndigheter som skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Länsstyrelsen i Stockholms län

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post, telefax eller på annat sätt efter överenskommelse i det enskilda fallet. Kontakt kan även tas per telefon.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformulären kan fyllas i på svenska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom svenska godtas engelska på formulären.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

N/A

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom svenska godtas engelska på delgivningsbevisformulären.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Sverige avser inte att fastställa någon avgift för anlitande av stämningsman eller annan behörig person.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Sverige godtar delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Svensk rätt tillåter i vissa fall att en person med intresse i ett rättsligt förfarande låter delge handlingar i mål och ärenden omedelbart genom tjänstemän eller andra behöriga personer.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Svenska domstolar får inte meddela ett avgörande då villkoren i artikel 19.2 men inte 19.1 är uppfyllda. Sverige avser inte att avge någon förklaring enligt artikel 19.4.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Nordisk överenskommelse den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).

Senaste uppdatering: 16/01/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.