Delgivning och översändning av handlingar

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1393/2007

Obs! Den 1 juli 2022 ersattes rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784.

Se meddelanden enligt den nya förordningen!

Allmän information

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 ska förbättra och påskynda översändningen mellan medlemsländerna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder inklusive Danmark, som genom en förklaring som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningen.

Förordningen innehåller olika metoder för översändning och delgivning av handlingar: översändning mellan sändande och mottagande organ, översändning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning med post samt direkt delgivning.

Sändande organ får översända rättsliga och utomrättsliga handlingar som ska delges i ett annat medlemsland. Mottagande organ får ta emot rättsliga och utomrättsliga handlingar från ett annat medlemsland. Den centrala enheten ska förse sändande organ med information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå vid översändande av handlingar som ska delges.

Enligt denna förordning används sju slags formulär.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länkar

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Haagkonventionen rörande delgivning eller översändning i medlemsstaterna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i ärenden av civil eller kommersiell natur av 15 november 1965

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)

Senaste uppdatering: 01/07/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.