Събиране на доказателства

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган, натоварен с изпълнението на задачите, посочени в член 3, параграфи 1 и 3 от регламента, е Федералната публична служба „Правосъдие“.

Service public fédéral Justice (Федерална публична служба ,,Правосъдие“)

Service de coopération internationale civile (Служба за международно сътрудничество по гражданскоправни въпроси)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

Белгия

Телефон: /// Тел.: +32(2)542.65.11

Факс: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Адрес на електронна поща: eu1206ue@just.fgov.be

Езикови познания: френски, нидерландски и английски език.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Формулярът на искането (стандартен формуляр) и придружаващите документи се съставят или превеждат на езика на съдебния район на първоинстанционния съд, в който се подава искането.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Технически средства за предаване, разрешени от Белгия:

- по пощата

- факс

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Service public fédéral Justice (Федерална публична служба ,,Правосъдие“)
Service de coopération internationale civile (Служба за международно сътрудничество по гражданскоправни въпроси)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Brussels

Тел.: +32(2)542.65.11
Факс: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Адрес на електронна поща: eu1206ue@just.fgov.be

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Белгия декларира, че в отношенията ѝ с другите държави членки регламентът има предимство по отношение на въпросите, за които се прилага, пред следните инструменти:

  • Конвенцията от 21 юни 1922 г. между Белгия и Обединеното кралство за предаването на съдебни и извънсъдебни документи и събирането на доказателства;
  • Хагската конвенция за гражданското производство от 1 март 1954 г.;
  • Конвенцията от 1 март 1956 г. между Белгия и Франция за правна взаимопомощ по граждански и търговски дела;
  • Нюйоркската конвенция от 20 юни 1956 г. за събирането на издръжка в чужбина;
  • Спогодба от 25 април 1959 г. между белгийското правителство и правителството на Федерална република Германия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство;
  • Конвенция от 23 октомври 1989 г. между Белгия и Австрия за правна взаимопомощ и правно сътрудничество в допълнение към Хагската конвенция от 1 март 1954 г. относно гражданското производство.
Последна актуализация: 01/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.