Събиране на доказателства

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Замоленият съд, който е компетентен за събирането на доказателства в Хърватия, е:

- общинският съд (općinski sud), на чиято територия трябва да бъдат предприети процесуални действия. Това може да означава, че събирането на доказателства се извършва от едно или повече общински съдилища с разрешение от председателя на Върховния съд на Република Хърватия (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske). Съдът или съдилищата се намират на територията на едно или повече окръжни съдилища (županijski sudovi).

Списъкът на получаващите органи (prijamna mjesta) в Република Хърватия, съдържащ имената, адресите и териториалния обхват на компетентните съдебни органи, може да бъде намерен в базата данни на съда, до която има достъп от портала за електронно правосъдие.

Член 3 – Централен орган

Централният орган, отговарящ за: а) предоставяне на информация на съдилищата; б) търсене на решения във връзка с всички затруднения, които могат да възникнат по отношение на искането; в) препращане на искане до компетентния съд, в изключителни случаи, по искане на молещия съд, е:

Министерството на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Тел: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Република Хърватия приема формуляри на хърватски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат предавани по пощата (и в изключителни случаи по факс или по електронна поща).

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието на Република Хърватия

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Тел: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Връзка със съществуващи или бъдещи конвенции или споразумения между държавите членки — договори или споразумения между Република Хърватия и други държави членки:

- Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г.

Последна актуализация: 06/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.