Събиране на доказателства

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Министерство на правосъдието, Дирекция по международна дейност (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Телефон: +420-221-997-111
Факс: +420-224-919-927
Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Приемани езици: английски и чешки език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Техническите средства за получаване на молби са: поща, факс и електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието, Дирекция по международна дейност (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Телефон: +420-221-997-157
Факс: +420-224-919-927
Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

  • Договор между Чехословашката социалистическа република и Полската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношения по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан във Варшава на 21 декември 1987 г., в сила между Чешката република и Полша (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem),
  • Договор между Чехословашката социалистическа република и Унгарската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношения по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан в Братислава на 28 март 1989 г., в сила между Чешката република и Унгария (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem),
  • Договор между Чешката република и Словашката република за правна помощ, предоставяна от съдебни органи и за уреждане на някои правоотношения по граждански и наказателни дела, подписан в Прага на 29 октомври 1992 г. (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992),
  • Договор между Чешката република и Федерална република Германия за допълнително улесняване на предоставянето на правна помощ въз основа на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. относно гражданския процес, Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и Хагската конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Последна актуализация: 12/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.