Събиране на доказателства

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Във Франция само общите съдилища са компетентни да изпълняват исканията за събиране на доказателства по граждански и търговски дела.

Териториално компетентен е общият съд, в чийто съдебен район трябва да бъде изпълнено искането за събиране на доказателства.

Информация за това кой съд е компетентен и неговите координати за връзка могат да бъдат намерени благодарение на Европейския съдебен атлас, намиращ се на портала за електронно правосъдие.

Член 3 – Централен орган

Франция има единен орган с национална компетентност — Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) към Министерството на правосъдието:

Адрес:

Министерство на правосъдието

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Отдел по граждански дела и държавния печат)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Тел. +33 (0) 144776105

Факс +33 (0) 144776122

Адрес на електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Формулярите, изпращани на общите съдилища и на френския централен орган, трябва да бъдат съставени или преведени на френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията могат да бъдат предавани на френските съдилища и на френския централен орган по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Отдел по граждански дела и държавния печат)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Тел. +33 (0) 144776105

Факс +33 (0) 144776122

Адрес на електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Няма такива.

Последна актуализация: 22/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.