Събиране на доказателства

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

За целите на събирането на доказателства замоленият съд по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламента е районният съд (Amtsgericht), в чийто район трябва да бъде извършено процесуалното действие. Правителствата на провинциите могат да възложат с подзаконов нормативен акт на определен районен съд да изпълнява функциите на замолен съд за съдебните райони на няколко районни съдилища.

Член 3 – Централен орган

Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

За исканията и съобщенията съгласно Регламента, както и за попълването на формуляра (молбата), може да се използва единствено немски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

На разположение са следните начини за получаване:

– за получаване и изпращане: поща, в т.ч. частни куриерски услуги, факс;

– за неофициална комуникация: телефон и електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.

Последна актуализация: 30/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.