Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Адрес на електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Жалбите се приемат на гръцки език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

По пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Адрес на електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

— Конвенция между Кралство Гърция и Република Австрия за реципрочна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Атина на 6 декември 1965 г. (Законодателен декрет 137/1969 — Държавен вестник, серия І, № 45/1969);

— Конвенция между Гърция и Германия от 11 май 1938 г. за реципрочна правна помощ по граждански и търговски дела (Извънреден закон 1432/1938 — Държавен вестник, серия І, № 399/1938);

— Конвенция между Народна република Унгария и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Будапеща на 8 октомври 1979 г. (Закон 1149/1981 — Държавен вестник, серия І, № 117/1981);

— Конвенция между Народна република Полша и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 24 октомври 1979 г. (Закон 1184/1981 — Държавен вестник, серия І, № 198/1981);

— Конвенция между Гръцката република и Социалистическа република Чехословакия за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 22 октомври 1980 г. и все още в сила между Чешката република, Словакия и Гърция (Закон 1323/1983 — Държавен вестник, серия І, № 8/1983);

— Конвенция между Република Кипър и Гръцката република за правна сътрудничество в областта на гражданското, семейното, търговското и наказателното право, подписана в Никозия на 5 март 1984 г. (Закон 1548/1985 — Държавен вестник, серия І, № 95/1985);

— Конвенция между Народна република България и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 10 април 1976 г. (Закон 841/1978 — Държавен вестник, серия І, № 228/1978);

— Конвенция между Социалистическа република Румъния и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Букурещ на 19 октомври 1972 г. (Закон 429/1974 — Държавен вестник, серия І, № 178/1974);

Последна актуализация: 02/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.