Събиране на доказателства

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Адрес на електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Жалбите се приемат на гръцки език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

По пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Адрес на електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

— Конвенция между Кралство Гърция и Република Австрия за реципрочна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Атина на 6 декември 1965 г. (Законодателен декрет 137/1969 — Държавен вестник, серия І, № 45/1969);

— Конвенция между Гърция и Германия от 11 май 1938 г. за реципрочна правна помощ по граждански и търговски дела (Извънреден закон 1432/1938 — Държавен вестник, серия І, № 399/1938);

— Конвенция между Народна република Унгария и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Будапеща на 8 октомври 1979 г. (Закон 1149/1981 — Държавен вестник, серия І, № 117/1981);

— Конвенция между Народна република Полша и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 24 октомври 1979 г. (Закон 1184/1981 — Държавен вестник, серия І, № 198/1981);

— Конвенция между Гръцката република и Социалистическа република Чехословакия за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 22 октомври 1980 г. и все още в сила между Чешката република, Словакия и Гърция (Закон 1323/1983 — Държавен вестник, серия І, № 8/1983);

— Конвенция между Република Кипър и Гръцката република за правна сътрудничество в областта на гражданското, семейното, търговското и наказателното право, подписана в Никозия на 5 март 1984 г. (Закон 1548/1985 — Държавен вестник, серия І, № 95/1985);

— Конвенция между Народна република България и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 10 април 1976 г. (Закон 841/1978 — Държавен вестник, серия І, № 228/1978);

— Конвенция между Социалистическа република Румъния и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Букурещ на 19 октомври 1972 г. (Закон 429/1974 — Държавен вестник, серия І, № 178/1974);

Последна актуализация: 22/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.