Събиране на доказателства

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Изпълнението на искания за правна помощ във връзка със събиране на доказателства е от компетентността на районния съд (в Будапеща — Централният районен съд - Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság)), в чийто район:

а) е местожителството или обичайното местопребиваване на лицето, което трябва да бъде изслушано,

б) се намират вещите или лицата, които са съответно предмет на оглед или освидетелстване, или

в) е най-лесно да се извърши събирането на доказателствата, особено когато местожителството или обичайното местопребиваване на различни лица, които трябва да бъдат изслушани, е в района на различни съдилища или когато местоположението на различни предмети или лица, който трябва съответно да бъдат предмет на оглед или освидетелстване, е в района на различни съдилища.

Член 3 – Централен орган

В Унгария задачите на централния орган се изпълняват от министъра, отговарящ за съдебната система.

Министерство на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium)

Отдел по международно частно право (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Teл.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Факс: +36 1 550 3946

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu

Езици: унгарски, немски, английски и френски.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Унгарските съдилища приемат искания на унгарски, английски или немски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Унгарските съдилища приемат искания, изпратени по пощата, по факс или по електронен път.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

В Унгария задачите на централния орган се изпълняват от министъра, отговарящ за съдебната система.

Министерство на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium)

Отдел по международно частно право (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Teл.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Факс: +36 1 550 3946

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.