Събиране на доказателства

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Изпълнението на искания за правна помощ във връзка със събиране на доказателства е от компетентността на районния съд (в Будапеща — Централният районен съд - Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság)), в чийто район:

а) е местожителството или обичайното местопребиваване на лицето, което трябва да бъде изслушано,

б) се намират вещите или лицата, които са съответно предмет на оглед или освидетелстване, или

в) е най-лесно да се извърши събирането на доказателствата, особено когато местожителството или обичайното местопребиваване на различни лица, които трябва да бъдат изслушани, е в района на различни съдилища или когато местоположението на различни предмети или лица, който трябва съответно да бъдат предмет на оглед или освидетелстване, е в района на различни съдилища.

Член 3 – Централен орган

В Унгария задачите на централния орган се изпълняват от министъра, отговарящ за съдебната система.

Министерство на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium)

Отдел по международно частно право (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Teл.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Факс: +36 1 550 3946

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu

Езици: унгарски, немски, английски и френски.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Унгарските съдилища приемат искания на унгарски, английски или немски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Унгарските съдилища приемат искания, изпратени по пощата, по факс или по електронен път.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

В Унгария задачите на централния орган се изпълняват от министъра, отговарящ за съдебната система.

Министерство на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium)

Отдел по международно частно право (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Teл.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Факс: +36 1 550 3946

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu.

Последна актуализация: 05/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.