Събиране на доказателства

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Замолените съдилища са първоинстанционните съдилища: районните съдилища и, в предвидените в закона случаи, окръжните съдилища. Окръжните съдилища като първоинстанционни съдилища разглеждат граждански дела:

1) по искове, чиято цена надвишава пет хиляди евро, с изключение на делата, отнасящи се до семейноправни въпроси, трудовоправни отношения или обезщетение за неимуществени вреди;

2) във връзка с неимуществени авторски права;

3) във връзка с граждански правоотношения, произтичащи от обществена поръчка;

4) във връзка с несъстоятелност или преструктуриране, с изключение на делата, отнасящи се до несъстоятелност на физически лица;

5) по които едната от страните е чужда държава;

6) по искове за принудителна продажба на акции (участия, дялове);

7) по искове, отнасящи се до разследване във връзка с дейностите на юридическо лице;

8) във връзка с обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от нарушаване на установените права на пациентите;

9) други дела, които съгласно закона се разглеждат от окръжните съдилища като първоинстанционни съдилища.

Член 3 – Централен орган

Централният орган е: Министерството на правосъдието на Република Литва

Министерството на правосъдието на Република Литва
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Телефон: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Факс: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Освен формуляри, попълнени на литовски език, Република Литва приема формуляри, попълнени на английски или френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията за събиране на доказателства се приемат по пощата или по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието на Република Литва
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Телефон: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Факс: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Литва не е сключила договори или споразумения с други държави членки за за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства съгласно член 21, параграф 2.

Последна актуализация: 22/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.