Събиране на доказателства

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Замолените съдилища са първоинстанционните съдилища: районните съдилища и, в предвидените в закона случаи, окръжните съдилища. Окръжните съдилища като първоинстанционни съдилища разглеждат граждански дела:

1) по искове, чиято цена надвишава пет хиляди евро, с изключение на делата, отнасящи се до семейноправни въпроси, трудовоправни отношения или обезщетение за неимуществени вреди;

2) във връзка с неимуществени авторски права;

3) във връзка с граждански правоотношения, произтичащи от обществена поръчка;

4) във връзка с несъстоятелност или преструктуриране, с изключение на делата, отнасящи се до несъстоятелност на физически лица;

5) по които едната от страните е чужда държава;

6) по искове за принудителна продажба на акции (участия, дялове);

7) по искове, отнасящи се до разследване във връзка с дейностите на юридическо лице;

8) във връзка с обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от нарушаване на установените права на пациентите;

9) други дела, които съгласно закона се разглеждат от окръжните съдилища като първоинстанционни съдилища.

Член 3 – Централен орган

Централният орган е: Министерството на правосъдието на Република Литва

Министерството на правосъдието на Република Литва
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Телефон: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Факс: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Освен формуляри, попълнени на литовски език, Република Литва приема формуляри, попълнени на английски или френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията за събиране на доказателства се приемат по пощата или по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието на Република Литва
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Телефон: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Факс: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Литва не е сключила договори или споразумения с други държави членки за за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства съгласно член 21, параграф 2.

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.