Събиране на доказателства

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 3 – Централен орган

Централният орган е:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Тел.: (352) 47 59 81-2336
Факс: (352) 47 05 50
Адрес на електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Люксембург ще приема формуляри, изготвени на немски и френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Приетите от Люксембург начини на предаване са:

- по пощата,

- по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Централният орган е:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Тел.: (352) 47 59 81-2336
Факс: (352) 47 05 50
Адрес на електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

  • Конвенция от 17 март 1972 г. между Великото херцогство Люксембург и Република Австрия, допълваща Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство.
  • Обмен на декларации от 23 юли 1956 г. между Франция и Люксембург относно изпращането на съдебни поръчки.
Последна актуализация: 03/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.