Събиране на доказателства

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 3 – Централен орган

Централният орган е:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Тел.: (352) 47 59 81-2336
Факс: (352) 47 05 50
Адрес на електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Люксембург ще приема формуляри, изготвени на немски и френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Приетите от Люксембург начини на предаване са:

- по пощата,

- по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Централният орган е:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Тел.: (352) 47 59 81-2336
Факс: (352) 47 05 50
Адрес на електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

  • Конвенция от 17 март 1972 г. между Великото херцогство Люксембург и Република Австрия, допълваща Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство.
  • Обмен на декларации от 23 юли 1956 г. между Франция и Люксембург относно изпращането на съдебни поръчки.
Последна актуализация: 12/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.