Събиране на доказателства

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Наименование и адрес на централния орган, определен да изпълнява задачите по член 3, параграф 1 от Регламента:

Raad voor de Rechtspraak (Съдебен съвет)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Тел.: 070 361 9723

Факс: 070 361 9715

Съдебният съвет е единственият централен орган и в това си качество е компетентен да изпълнява задачите по член 3 от Регламента във всички случаи.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Другият език, на който може да се подават исканията по член 5 от Регламента, е английски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Техническото средство за предаване на искането до съдилищата в Нидерландия е факсът.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Наименование и адрес на компетентния орган, определен съгласно член 3, параграф 3, за вземане на решения по исканията съгласно член 17 от Регламента:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Районен съд на Хага)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Тел.: 070 381 3131

Факс: 070 381 1972

Районният съд на Хага е единственият компетентен орган и в това си качество е компетентен за всички искания съгласно член 17.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.