Събиране на доказателства

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Наименование и адрес на централния орган, определен да изпълнява задачите по член 3, параграф 1 от Регламента:

Raad voor de Rechtspraak (Съдебен съвет)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Тел.: 070 361 9723

Факс: 070 361 9715

Съдебният съвет е единственият централен орган и в това си качество е компетентен да изпълнява задачите по член 3 от Регламента във всички случаи.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Другият език, на който може да се подават исканията по член 5 от Регламента, е английски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Техническото средство за предаване на искането до съдилищата в Нидерландия е факсът.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Наименование и адрес на компетентния орган, определен съгласно член 3, параграф 3, за вземане на решения по исканията съгласно член 17 от Регламента:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Районен съд на Хага)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Тел.: 070 381 3131

Факс: 070 381 1972

Районният съд на Хага е единственият компетентен орган и в това си качество е компетентен за всички искания съгласно член 17.

Последна актуализация: 06/01/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.