Събиране на доказателства

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган съгласно член 3 е: Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw, POLAND
Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Ел. поща:  dwmpc@ms.gov.pl

Езици: полски, английски, немски и френски.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Езикът, на който се приемат исканията съгласно член 5, е полският.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Документи могат да бъдат изпращани само по пощата.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw, POLAND

Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Не е приложимо.

Последна актуализация: 21/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.