Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Събиране на доказателства

  Полша

  Съдържание, предоставено от
  Полша

  Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

  Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


  Член 2 – Замолени съдилища

  Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
  Списък на компетентните органи

  Член 3 – Централен орган

  Централният орган съгласно член 3 е: Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warsaw, POLAND
  Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
  Ел. поща:  dwmpc@ms.gov.pl

  Езици: полски, английски, немски и френски.

  Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

  Езикът, на който се приемат исканията съгласно член 5, е полският.

  Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

  Документи могат да бъдат изпращани само по пощата.

  Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

  Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)

  Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warsaw, POLAND

  Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

  Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

  Не е приложимо.

  Последна актуализация: 21/12/2023

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.