Събиране на доказателства

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган съгласно член 3 е: Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw, POLAND
Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Ел. поща:  dwmpc@ms.gov.pl

Езици: полски, английски, немски и френски.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Езикът, на който се приемат исканията съгласно член 5, е полският.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Документи могат да бъдат изпращани само по пощата.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw, POLAND

Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Не е приложимо.

Последна актуализация: 10/01/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.