Събиране на доказателства

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Езиците, които следва да се използват за попълване на стандартните формуляри, са португалски или испански език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат получени по:

Поща

Факс

Телематични средства

При спешни случаи могат да се използват следните:

Телеграма

Телефонно обаждане (последвано от писмен документ)

Други подобни средства за комуникация

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Компетентният орган за оценяване на искания за директно събиране на доказателства е централният орган:

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Тел.: +351 21 790 62 00

Факс: +351 21 154 51 00/60

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

За целите на член 21, параграф 3 от Регламент 1206/2001 на Съвета се прилагат копия от Указ №14/98 от 27 май, Обявление № 274/98 и Списък № 73/2000 във връзка с Договора между Република Португалия и Кралство Испания за съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси

Последна актуализация: 28/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.