Събиране на доказателства

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Езиците, които следва да се използват за попълване на стандартните формуляри, са португалски или испански език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат получени по:

Поща

Факс

Телематични средства

При спешни случаи могат да се използват следните:

Телеграма

Телефонно обаждане (последвано от писмен документ)

Други подобни средства за комуникация

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Компетентният орган за оценяване на искания за директно събиране на доказателства е централният орган:

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Тел.: +351 21 790 62 00

Факс: +351 21 154 51 00/60

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

За целите на член 21, параграф 3 от Регламент 1206/2001 на Съвета се прилагат копия от Указ №14/98 от 27 май, Обявление № 274/98 и Списък № 73/2000 във връзка с Договора между Република Португалия и Кралство Испания за съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.