Събиране на доказателства

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2 – Замолени съдилища

- районните съдилища (tingsrätter).

Член 3 – Централен орган

Централният орган и органът, компетентен да взема решения по искания по член 17 от Регламента, е:

Justitiedepartementet (Министерство на правосъдието)
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“)
Centralmyndigheten (централен орган)
SE-103 33 Stockholm
Телефон: +46 8 405 45 00
Факс: +46 8 405 46 76
Електронна поща:  ju.birs@gov.se

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Освен на шведски език формулярите могат да бъдат попълнени и на английски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Документите могат да бъдат изпратени до Швеция по пощата, по куриер или по факс или, въз основа на споразумение по конкретен случай — по други начини.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Justitiedepartementet (Министерство на правосъдието)
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“)
Centralmyndigheten (централен орган)
S-103 33 Stockholm
Телефон: +46 8 405 45 00
Факс: +46 8 405 46 76
Електронна поща: ju.birs@gov.se

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Понастоящем няма такива споразумения или договорености.

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.