Zajišťování důkazů

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem pověřeným prováděním úkolů podle čl. 3 odst. 1 a 3 nařízení je Federální veřejná služba – soudnictví (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 (2) 5426511

Fax +32 (2) 5427006 / +32 (2) 5427038

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

Jazykové znalosti: francouzština, nizozemština a angličtina.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formulář žádosti (typový formulář) a přiložené dokumenty na podporu žádosti jsou sepsány v jazyce soudního obvodu soudu prvního stupně, kterému je žádost předložena, nebo jsou do tohoto jazyka přeloženy.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Technické prostředky předávání přijaté Belgií:

-pošta

-fax

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles/Brussel

Tel. +32 (2) 5426511
Fax: +32 (2) 5427006 / +32 (2) 5427038

E-Mail: eu1206ue@just.fgov.be

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Belgie prohlašuje, že ve svých vztazích s dalšími členskými státy toto nařízení má v oblasti své působnosti přednost před následujícími ustanoveními:

  • Úmluva ze dne 21. června 1922 mezi Belgií a Velkou Británií o předávání soudních a mimosoudních písemností a získávání důkazů;
  • Haagská úmluva ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním;
  • Úmluva ze dne 1. března 1956 mezi Belgií a Francií o vzájemné soudní pomoci v občanských a obchodních věcech;
  • Úmluva z New Yorku ze dne 20. června 1656 o uplatnění nároku na výživné v zahraničí;
  • Dohoda ze dne 25. dubna 1959 mezi belgickou vládou a vládou Spolkové republiky Německo za účelem zjednodušení použití Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním;
  • Úmluva ze dne 23. října 1989 mezi Belgií a Rakouskem o vzájemné soudní pomoci a právní spolupráci, která je dodatkem Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním.
Poslední aktualizace: 01/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.