Zajišťování důkazů

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Žádosti o provedení důkazů se podávají k okresnímu soudu příslušnému podle místa, kde má být důkaz proveden (čl. 617 odst. 1 občanského soudního řádu).

K rozhodnutí o přímém provedení důkazů v Bulharské republice je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má být důkaz proveden (čl. 617 odst. 2 občanského soudního řádu).

Příslušný soud lze nalézt prostřednictvím vyhledávače na portálu.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstvoto na pravosadieto)

Odbor „Mezinárodní právní spolupráce a evropské záležitosti“

Justiční spolupráce v občanských věcech

Tel.: +359 29237544

Fax: +359 29809223

Adresa: ul. Slavjanska 1, 1040 Sofie

Bulharsko

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Žádosti jiných členských států o provedení důkazů a sdělení se podávají v bulharštině nebo k nim musí být připojen překlad do bulharštiny (článek 618 občanského soudního řádu).

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Soudy uvedené na seznamu podle čl. 2 odst. 2 mohou přijímat žádosti zaslané: poštou, kurýrní službou, doporučenou zásilkou s doručenkou a faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

K rozhodnutí o přímém provedení důkazů v Bulharské republice je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má být důkaz proveden (čl. 617 odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Bulharská republika nemá a neuzavřela s jinými členskými státy EU žádné dohody či ujednání, jež by usnadňovaly provádění důkazů a byly v souladu s tímto nařízením.

Nařízení má přednost před dohodami, jež Bulharská republika uzavřela s jinými členskými státy ohledně provádění důkazů v občanských a obchodních věcech.

Poslední aktualizace: 22/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.