Zajišťování důkazů

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Pro dokazování je jako dožádaný soud v Chorvatské republice příslušný:

– městský soud (općinski sud), v jehož obvodu mají být provedeny procesní úkony, může to znamenat jeden nebo pouze některé městské soudy v obvodu jednoho nebo několika krajských (župních) soudů, které prováděním důkazů ve smyslu nařízení pověří předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky.

Seznam přijímajících subjektů (prijamna mjesta) v Chorvatské republice s jejich názvy a adresami a zeměpisnými obvody příslušných justičních orgánů je uveden v soudní databázi dostupné na portálu evropské e-justice.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním subjektem odpovědným za a) předávání informací soudům; b) hledání řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí; c) ve výjimečných případech předávání žádosti příslušnému soudu na žádost dožadujícího soudu je:

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

telefon: +385 13714000

fax: +385 13714507

web: https://mpu.gov.hr/

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Chorvatská republika přijímá formuláře v chorvatštině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Předávání žádostí a ostatních sdělení je možné poštou (výjimečně faxem či e-mailem).

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

telefon: +385 13714000

fax: +385 13714507

web: https://mpu.gov.hr/

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Vztah ke stávajícím a budoucím úmluvám nebo dohodám mezi členskými státy – úmluvy nebo dohody uzavřené mezi Chorvatskou republikou a členskými státy:

– Dohoda mezi Chorvatskou republikou a Republikou Slovinsko o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 7.2.1994.

Poslední aktualizace: 06/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.