Zajišťování důkazů

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Získávání důkazů


*povinný údaj

Článek 2 – Dožádané soudy

Pro vyřizování žádostí o dokazování v občanských a obchodních věcech jsou ve Francii příslušné výhradně občanskoprávní soudy (tribunaux judiciaires).

Místně příslušným je občanskoprávní soud, v jehož působnosti má být žádost o dokazování vyřízena.

K určení příslušného soudu a získání jeho kontaktních údajů lze využít Evropský soudní atlas, který se nachází na internetových stránkách e-justice.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Francie se rozhodla pro jediný orgán s celostátní pravomocí, jímž je odbor vzájemné pomoci, mezinárodního práva soukromého a evropského práva (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)), který spadá pod ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice) a na nějž je následující spojení:

Adresa:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel. 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře předávané občanskoprávním soudům a francouzskému ústřednímu orgánu musí být ve francouzštině nebo musí být do francouzštiny přeloženy.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti lze francouzským soudům a francouzskému ústřednímu orgánu předávat poštou, faxem nebo e-mailem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel. 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Žádné

Poslední aktualizace: 27/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.