V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zajišťování důkazů

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

Článek 2 – Dožádané soudy

Dokazování – „dožádaný soud“

Supreme Court of Gibraltar (Nejvyšší soud Gibraltaru)

277 Main Street

Gibraltar

Tel: +350 200 75608

Článek 3 – Ústřední orgán

Všechna úřední sdělení se zasílají na adresu:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tel.: +350 78882
Fax: +350 79891

Následně jsou postoupena prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: +44 20 7008 2862 Fax:
Fax: +44 20 7008 3629 nebo +44 20 7008 8259

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Angličtina a francouzština.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: polštinaportugalštinarumunštinaslovenštinaslovinštinafinštinašvédština

Žádosti musí být podány poštou prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí a věcí Commonwealthu v Londýně postupem, jenž je podrobně popsán v informacích, které již byly poskytnuty.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Všechna úřední sdělení se zasílají na adresu:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tel.: +350 78882
Fax: +350 79891

Následně jsou postoupena prostřednictvím:

United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: +44 20 7008 2862 Fax:
Fax: +44 20 7008 3629 nebo +44 20 7008 8259

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Spojené království nehodlá zachovat žádné dvoustranné dohody s ostatními členskými státy týkající se dokazování mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy. Členské státy, se kterými uzavřelo dvoustranné dohody, však informovalo, že hodlá uplatňovat tyto dohody i nadále v případech týkajících se těchto členských států a zámořských území Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie.

Země, se kterými Spojené království uzavřelo dvoustranné dohody, a datum skončení platnosti těchto dohod jsou uvedeny níže:

Rakousko 31. 3. 2031      Řecko 7. 2. 2036

Belgie 21. 6. 2022      Itálie 17. 12. 2030

Dánsko 29. 11. 2032      Nizozemsko 31. 5. 2032

Finsko 11. 8. 2033      Portugalsko 9. 7. 2031

Francie 2. 2. 2022      Španělsko 27. 6. 2029

Německo 20. 3. 2028      Švédsko 28. 8. 2030

Zámořská území Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie, kde nadále platí tyto dvoustranné dohody, jsou tato:

Normanské ostrovy

Ostrov Man

Anguilla

Bermudy

Britské Panenské ostrovy

Kajmanské ostrovy

Falklandské ostrovy a závislá území

Montserrat

Výsostné oblasti na Akrotiri a Dhekelii (Kypr)

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha

Ostrovy Turks a Caicos

Poslední aktualizace: 10/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.