Zajišťování důkazů

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Kancelář I – Mezinárodní justiční spolupráce)

Telefon: 0039 06 6885 2633

Fax: 0039 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

italština

nebo formuláře vyplněné v jazyce dožadující země, pokud jsou doprovázeny překladem do italského jazyka řádně ověřeným orgány veřejné správy nebo soudním překladatelem.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti týkající se dokazování se přijímají poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Kancelář I – Mezinárodní justiční spolupráce)

Telefon: 0039 06 6885 2633

Fax: 0039 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Italská republika nehodlá využít možnosti zachovat nebo uzavřít s jedním nebo více členskými státy Evropské unie dohody a ujednání, jejichž cílem je usnadnit dokazování, neboť se domnívá, že ustanovení nařízení č. 1206/2001 jsou v tomto ohledu přiměřená a dostačující.

Poslední aktualizace: 28/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.