Zajišťování důkazů

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Dožádané soudy jsou soudy prvního stupně: okresní soudy a ve zvláštních případech stanovených zákonem krajské soudy. Krajské soudy jednající jako soudy prvního stupně projednávají občanské spory:

1) v případě nároků převyšujících čtyřicet tři tisíc pět set eur, s výjimkou sporů souvisejících s rodinným právem, zaměstnaneckými vztahy nebo odškodněním za nemajetkovou újmu;

2) související s nemajetkovými autorskými právy;

3) související s právními vztahy vyplývajícími z veřejných nabídkových řízení;

4) související s úpadkem a restrukturalizací, s výjimkou případů souvisejících s úpadkem fyzických osob;

5) v nichž je jednou ze stran cizí stát;

6) o nároky související s povinným prodejem podílů (kapitálové podíly, účastnické podíly);

7) o nároky související s šetřením činnosti právnické osoby;

8) související s odškodněním majetkové a nemajetkové újmy při porušení zavedených práv pacientů;

9) další občanské spory, které ze zákona projednávají krajské soudy jakožto soudy prvního stupně.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky

the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Kromě formulářů vyplněných litevsky přijímá Litevská republika i formuláře vyplněné anglicky či francouzsky.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti o zajištění důkazů se přijímají poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Litva s členskými státy neuzavřela žádné dohody nebo ujednání na podporu dalšího zajišťování důkazů podle čl. 21 odst. 2.

Poslední aktualizace: 25/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.