Zajišťování důkazů

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: +352 47 59 81-2336
Fax: +352 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Lucembursko přijímá formuláře žádostí vyplněné ve francouzštině nebo v němčině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Přípustnými prostředky pro předávání žádostí a ostatních sdělení jsou v Lucembursku:

–          poštovní zásilky

–          fax

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ústředním orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: +352 47 59 81-2336
Fax: +352 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

  • Dohoda mezi Lucemburským velkovévodstvím a Rakouskou republikou ze dne 17. března 1972 představující dodatek k Haagské úmluvě ze dne 1. března 1954 o civilním řízení.
  • Výměna prohlášení mezi Francií a Lucemburskem ze dne 23. července 1956 týkajících se předávání dožádání.
Poslední aktualizace: 12/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.