Zajišťování důkazů

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel:       (00356) 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Úřední jazyk: angličtina

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Soud může přijímat žádosti zasílané prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel:       (00356) 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Dohoda: žádná

Poslední aktualizace: 15/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.