V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zajišťování důkazů

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Angličtina a francouzština.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Návrhy týkající se všech věcí vyjma usnesení o výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti na základě vzájemnosti přijímají určené soudy pouze poštou.

Věci týkající se výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti na základě vzájemnosti lze podle stanovených postupů přijímat poštou, faxem nebo e-mailem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Spojené království nehodlá zachovat žádné dvoustranné dohody s ostatními členskými státy týkající se dokazování mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy. Členské státy, se kterými uzavřelo dvoustranné dohody, však informovalo, že hodlá uplatňovat tyto dohody i nadále v případech týkajících se těchto členských států a zámořských území Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie.

Země, se kterými Spojené království uzavřelo dvoustranné dohody, a datum skončení platnosti těchto dohod jsou uvedeny níže:

Rakousko 31. 3. 2031    Řecko 7. 2. 2036

Belgie 21. 6. 2022    Itálie 17. 12. 2030

Dánsko 29. 11. 2032    Nizozemsko 31. 5. 2032

Finsko 11. 8. 2033    Portugalsko 9. 7. 2031

Francie 2. 2. 2022    Španělsko 27. 6. 2029

Německo 20. 3. 2028    Švédsko 28. 8. 2030

Zámořská území Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie, kde nadále platí tyto dvoustranné dohody, jsou tato:

Normanské ostrovy

Ostrov Man

Anguilla

Bermudy

Britské Panenské ostrovy

Kajmanské ostrovy

Falklandské ostrovy a závislá území

Montserrat

Výsostné oblasti na Akrotiri a Dhekelii (Kypr)

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha

Ostrovy Turks a Caicos

Poslední aktualizace: 17/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.