V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zajišťování důkazů

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Získávání důkazů


*povinný údaj

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Skotská vláda

Ústřední orgán a tým pro mezinárodní právo

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3-DG

Tel:  +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Angličtina

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti lze přijímat poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Skotská vláda

Ústřední orgán a tým pro mezinárodní právo

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3-DG

Tel: +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Spojené království nehodlá zachovat žádné dvoustranné dohody s ostatními členskými státy týkající se dokazování mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy. Členské státy, se kterými uzavřelo dvoustranné dohody, však informovalo, že hodlá uplatňovat tyto dohody i nadále v případech týkajících se těchto členských států a zámořských území Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie.

Země, se kterými Spojené království uzavřelo dvoustranné dohody, a datum skončení platnosti těchto dohod jsou uvedeny níže:

Rakousko 31. 3. 2031   Řecko 7. 2. 2036

Belgie 21. 6. 2022   Itálie 17. 12. 2030

Dánsko 29. 11. 2032   Nizozemsko 31. 5. 2032

Finsko 11. 8. 2033   Portugalsko 9. 7. 2031

Francie 2. 2. 2022   Španělsko 27. 6. 2029

Německo 20. 3. 2028   Švédsko 28. 8. 2030

Zámořská území Spojeného království, která nejsou součástí Evropské unie, kde nadále platí tyto dvoustranné dohody, jsou tato:

Normanské ostrovy

Ostrov Man

Anguilla

Bermudy

Britské Panenské ostrovy

Kajmanské ostrovy

Falklandské ostrovy a závislá území

Montserrat

Výsostné oblasti na Akrotiri a Dhekelii (Kypr)

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha

Ostrovy Turks a Caicos

Poslední aktualizace: 12/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.