Zajišťování důkazů

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Informace jsou dostupné prostřednictvím nástroje pro vyhledávání soudů.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je slovinské ministerstvo spravedlnosti (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel. č.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Slovinsko bude přijímat formuláře ve slovinštině a angličtině.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. č.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: mp@gov.si

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

  • Smlouva mezi Republikou Slovinsko a Chorvatskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná dne 7. února 1994.
Poslední aktualizace: 25/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.