Bevisoptagelse

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Anmodninger om bevisoptagelse sendes til den distriktsdomstol [rayonen sad], under hvis jurisdiktion der skal optages bevis (artikel 617, stk. 1, i civilprocesloven).

Den domstol, der har kompetence til at godkende den direkte bevisoptagelse i Bulgarien, er den regionalret [okrazhen sad], under hvis jurisdiktion der skal optages bevis (artikel 617, stk. 2, i civilprocesloven).

Den kompetente domstol kan findes via portalens søgemaskine.

Artikel 3 – centralt organ

Justitsministeriet

Direktoratet for internationalt retligt samarbejde og Europaspørgsmål

Kontoret for civilretligt samarbejde

Tlf.: +359 2 9237544

Fax: +359 2 9809223

Adresse: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgarien

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger fra en anden medlemsstat om tilvejebringelse af beviser og meddelelser skal affattes på bulgarsk eller vedlægges en oversættelse til bulgarsk, jf. artikel 618 i den civile retsplejelov.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Modtagelse af anmodninger til domstolene på listen kan i henhold til artikel 2, stk. 2, ske på følgende måde: med post, kurértjeneste, anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den domstol, der har kompetence til at godkende den direkte bevisoptagelse i Bulgarien, er den regionalret, under hvis jurisdiktion der skal optages bevis (artikel 617, stk. 2, i civilprocesloven).

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Bulgarien vedligeholder ikke og har ikke indgået nogen aftaler eller ordninger med andre EU-medlemsstater, der sigter på at lette tilvejebringelse af beviser, som derfor skal være i overensstemmelse med denne forordning.

Forordningen har forrang for aftaler, som er indgået mellem Bulgarien og andre medlemsstater, i det omfang disse drejer sig om tilvejebringelse af beviser i civile sager og handelssager.

Sidste opdatering: 25/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.