Bevisoptagelse

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Den anmodede ret, der er kompetent til at optage bevis i Kroatien, er:

- byretten (općinski sud), i hvis retskreds processkridt skal foretages. Højesterets præsident (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) kan endvidere give tilladelse til, at en eller flere byretter kan optage bevis. Rettens eller retternes retskreds indgår i en eller flere distriktsretters (županijski sudovi) retskreds.

Listen over modtagende organer (prijamna mjesta) i Kroatien, der indeholder oplysninger om de kompetente retters navne, adresser og retskredse, kan findes i den database over kroatiske domstole, der kan tilgås via e-justice portalen.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, der har til opgave a) at levere oplysninger til retterne, b) at søge at afhjælpe vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med anmodninger, c) i undtagelsestilfælde, på anmodning af den anmodende ret, at sende en anmodning videre til den kompetente ret, er:

Kroatiens Justitsministerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Internet: https://mpu.gov.hr/

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Kroatien accepterer formularer, der er udfyldt på kroatisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger og andre meddelelser sendes pr. post (og undtagelsesvist pr. fax eller e-mail).

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Kroatiens Justitsministerium

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Internet: https://mpu.gov.hr/

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Forholdet til eksisterende eller fremtidige aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne – aftaler eller arrangementer indgået mellem Republikken Kroatien og andre medlemsstater:

- Aftale af 7. februar 1994 mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civile sager og straffesager.

Sidste opdatering: 06/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.