Bevisoptagelse

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Den anmodede ret, der er kompetent til at optage bevis i Kroatien, er:

- byretten (općinski sud), i hvis retskreds processkridt skal foretages. Højesterets præsident (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) kan endvidere give tilladelse til, at en eller flere byretter kan optage bevis. Rettens eller retternes retskreds indgår i en eller flere distriktsretters (županijski sudovi) retskreds.

Listen over modtagende organer (prijamna mjesta) i Kroatien, der indeholder oplysninger om de kompetente retters navne, adresser og retskredse, kan findes i den database over kroatiske domstole, der kan tilgås via e-justice portalen.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, der har til opgave a) at levere oplysninger til retterne, b) at søge at afhjælpe vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med anmodninger, c) i undtagelsestilfælde, på anmodning af den anmodende ret, at sende en anmodning videre til den kompetente ret, er:

Kroatiens Justitsministerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Internet: http://www.mprh.hr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Kroatien accepterer formularer, der er udfyldt på kroatisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger og andre meddelelser sendes pr. post (og undtagelsesvist pr. fax eller e-mail).

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Kroatiens Justitsministerium

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Internet: http://www.mprh.hr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Forholdet til eksisterende eller fremtidige aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne – aftaler eller arrangementer indgået mellem Republikken Kroatien og andre medlemsstater:

- Aftale af 7. februar 1994 mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civile sager og straffesager.

Sidste opdatering: 30/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.