Bevisoptagelse

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tlf.: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Følgende sprog accepteres: Engelsk og tjekkisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan fremsendes via almindelig post, telefax og elektronisk post.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tlf.: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Overenskomst mellem den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Polen om retsligt samarbejde og om regulering af de retslige forbindelser på det civilretlige, strafferetlige, familieretlige og arbejdsretlige område, som blev undertegnet i Warszawa den 21. december 1987, og som er gældende mellem Den Tjekkiske Republik og Polen (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Overenskomst mellem den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Ungarn om retsligt samarbejde og om regulering af de retslige forbindelser på det civilretlige, strafferetlige, familieretlige og arbejdsretlige område, som blev undertegnet i Bratislava den 28. marts 1989, og som er gældende mellem Den Tjekkiske Republik og Ungarn (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Overenskomst mellem Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik om retshjælp, der ydes af domstolene, og om regulering af visse retslige forbindelser på det civil- og strafferetlige område, der blev undertegnet i Prag den 29. oktober 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Overenskomst mellem Den Tjekkiske Republik og Forbundsrepublikken Tyskland med henblik på at lette det retlige samarbejde inden for rammerne af Haagerkonventionen om civilprocessen, der blev indgået den 1. marts 1954, om forkyndelse og aflevering i udlandet af inden- og udenretlige dokumenter på det civil- og handelsretlige område, der blev indgået den 15. november 1965, og om bevisoptagelse i udlandet på det civil- og handelsretlige område, der blev indgået den 18. marts 1970 (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.