Bevisoptagelse

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Artikel 2 – anmodede ret

Den ret, der i Forbundsrepublikken Tyskland er kompetent til at optage bevis som omhandlet i forordningens artikel 2, stk. 1, er den byret (Amtsgericht) i hvis retskreds, sagen skal føres. Regeringen i de enkelte delstater kan ved en bekendtgørelse (Rechtsverordnung) lade en bestemt byret udføre opgaver, der henhører under retterne i andre retskredse.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

De i forordningen omhandlede anmodninger og meddelelser affattes på tysk, ligesom standardformularen skal udfyldes på tysk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Følgende forsendelsesmåder kan benyttes:

- ved modtagelse og fremsendelse: Postbesørgelse, herunder med private firmaer, telefax

- ved uformel kommunikation: Telefon og e-mail

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.