Bevisoptagelse

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tyskland

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

Den ret, der i Forbundsrepublikken Tyskland er kompetent til at optage bevis som omhandlet i forordningens artikel 2, stk. 1, er den byret (Amtsgericht) i hvis retskreds, sagen skal føres. Regeringen i de enkelte delstater kan ved en bekendtgørelse (Rechtsverordnung) lade en bestemt byret udføre opgaver, der henhører under retterne i andre retskredse.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

De i forordningen omhandlede anmodninger og meddelelser affattes på tysk, ligesom standardformularen skal udfyldes på tysk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Følgende forsendelsesmåder kan benyttes:

- ved modtagelse og fremsendelse: Postbesørgelse, herunder med private firmaer, telefax

- ved uformel kommunikation: Telefon og e-mail

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Sidste opdatering: 30/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.