Bevisoptagelse

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

De anmodede retter er retterne i første instans: distriktsdomstolene og i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen, regionale domstole. Regionale domstole, der træffer afgørelse i første instans, behandler civile sager, der vedrører:

1) fordringer, der overstiger tre og fyrre tusinde fem hundrede euro, med undtagelse af sager vedrørende familieret, ansættelsesforhold eller erstatning for immateriel skade

2) retlige forhold vedrørende ideelle ophavsretlige rettigheder

3) retlige forhold, der opstår som følge af et civilt offentligt udbud

4) konkurs og omstrukturering, med undtagelse af sager vedrørende fysiske personers konkurs

5) sager, hvor en af parterne er en udenlandsk stat

6) fordringer vedrørende tvangssalg af aktier (renter, andele)

7) fordringer vedrørende en undersøgelse af en retlig enheds aktiviteter

8) erstatning for materiel og immateriel skade, der er i strid med etablerede patientrettigheder

9) andre civile sager, som regionale domstole i henhold til lovgivningen træffer afgørelse af i første instans.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ er: Republikken Litauens justitsministerium

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimimo pr. 30
01104 Vilnius, Litauen

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Ud over litauisk accepterer Litauen formularer, der er udfyldt på engelsk eller fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger om bevisoptagelse accepteres pr. brev og fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimimo pr. 30
01104 Vilnius, Litauen

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Litauen har ikke indgået nogen aftaler eller arrangementer med medlemsstaterne med henblik på yderligere at lette bevisoptagelse, jf. artikel 21, stk. 2.

Sidste opdatering: 25/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.